SRS 4 - Zaloge 

Skrij povezave

Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki so razvrščena med kratkoročna sredstva. Mednje spadajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga, ter predujmi za zaloge. Pri vseh vrstah zalog se praviloma vodi skladiščno (količinsko razčlenjevalno), materialno (količinsko in vrednostno razčlenjevalno) in finančno knjigovodstvo (le zbirno za vsako skupino oziroma mesto zalog).

Opredelitev pojmov

Material v širšem pomenu so osnovni in pomožni material, polproizvodi, deli, nadomestni deli, drobni inventar ter gorivo in mazivo. Odpadki pri odpisanih stvareh ali lastni proizvodnji se štejejo za material, če so namenjeni prodaji.

Drobni inventar v širšem pomenu so orodje, naprave in druga oprema ter ločljiva embalaža in podobne stvari z dobo koristnosti do leta dni. Organizacija lahko uvrsti med drobni inventar tudi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar