SRS 5 - Terjatve 

Skrij povezave

Terjatev je pravica (zasnovana na premoženjskopravnih in drugih razmerjih) zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravilo storitve. Če dolžnik svojega dolga ne poravna, upnik lahko svojo terjatev izterja po sodni poti z izvršbo na dolžnikovo premoženje. Lahko pa upnik svojo terjatev prenese na drugo osebo, ki izterja dolžnika.

Opredelitev pojmov

Poslovne terjatve so terjatve do kupcev in drugih udeležencev v poslovnem procesu. Med poslovne terjatve se uvrščajo tudi terjatve do države, terjatve do zaposlenih pa tudi do dobaviteljev. Finančne naložbe, med katere se uvrščajo tudi dana posojila, ne spadajo med poslovne terjatve, temveč med finančne naložbe. Med poslovne terjatve spadajo le terjatve, ki izvirajo iz finančnih naložb in so povezane s finančnimi prihodki.

Prodaja na kredit je prodaja, pri kateri kupec

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar