SRS 13 - Stroški dela in stroški povračil 

Skrij povezave

Stroški dela so vse oblike zaslužkov zaposlenih, drugi prejemki in plačila za poslovno uspešnost iz dobička ter vsa redna plačila in nagrade poslovodstvu, ne glede na pravno podlago. Med stroške dela pa ne spadajo vsa povračila stroškov na službeni poti in terenu ter plačila za najem agencijskih delavcev in morebitna plačila za druge storitve, ki niso vključena med zaslužke delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ampak na drugih pogodbenih podlagah.

Opredelitev pojmov

Plača je bruto zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.

Zaposleni je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali je poslovodja organizacije, ne glede na pravno podlago.

Nadomestilo plače je bruto znesek, do katerega je zaposleni upravičen za obdobje, v katerem zaradi bolezni, letnega dopusta in drugih upravičenih razlogov ne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar