SRS 31 - Računovodske rešitve v zadrugah 

Skrij povezave

Zadruge so organizacije, ki so kot zadruga, zadružna zveza ali evropska zadruga (SCE) vpisane v sodni register.

Na zadruge se nanašajo Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov in Standardi I (od 1 do17) ter Standardi II (od 20 do 23). Vse te uporabljajo neposredno pri pripoznavanju, odpravi pripoznavanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala.

Dodatno upoštevajo še SRS 31, ki posebej obravnava nerazdeljivo zadružno lastnino, ugotavljanje poslovnega izida zadruge in nadomeščanje neporavnane izgube iz preteklih let.

Opredelitev pojmov

Nerazdeljivi zadružni kapital je trajni poslovni sklad zadruge, ki je nastal kot

  • nedeljivo čisto premoženje v zadrugah do uskladitve

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar