SRS 32 - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb 

Skrij povezave

Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo obvezno spremljati svoje poslovanje po poslovnoizidnih mestih. Pri razporejanju stroškov uporabljajo metodo razporejanja stroškov po aktivnostih poslovnega procesa, ločeno pa morajo evidentirati prihodke od prodaje proizvodov in storitev, namenske prispevke, takse in druge javne dajatve ter poračune prihodkov zaradi uravnavanja cen gospodarske javne službe. Pri letnem poročanju pa morajo pripraviti dodatne preglednice k računovodskim izkazom. Edina posebnost, ki jo imajo pri obravnavi računovodskih kategorij, je pri merjenju opredmetenih osnovnih sredstev, saj po njihovem pripoznanju uporabljajo model nabavne vrednosti. Letne računovodske izkaze pripravljajo v obliki kot druge organizacije.

Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, to je pri pripoznavanju, odpravi pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov, merjenju

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar