SRS 34 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 

Skrij povezave

Posebnosti obravnavanja računovodskih postavk so pri pravnih osebah zasebnega prava zožene na merjenje opredmetenih osnovnih sredstev (po pripoznanju uporabljajo le model nabavne vrednosti) in finančnih instrumentov (če so izpolnjeni pogoji za kotiranje na trgu, jih merijo po pošteni vrednosti, sicer pa po nabavni vrednosti). Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje pa morajo sestaviti v enaki obliki kot druge organizacije.

Opredelitev pojmov

Ustanovitveni vložek je znesek, ki ga ustanovitelj zagotovi nepridobitni organizaciji z ustanovitvenim aktom kot trajni vir sredstev. Ustanovitveni vložek se praviloma lahko poveča ali zmanjša le na podlagi ustanoviteljeve odločitve ali na podlagi zakona. Kot ustanovitveni vložek se ne štejejo sredstva, ki jih ustanovitelj z ustanovitvenim aktom zagotovi za pokrivanje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar