15. Prihodki 

Skrij povezave

Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko so za to izpolnjeni pogoji nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju prihodkov sicer veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju. Drugi uporabniki jih namreč do plačila izkazujejo kot neplačane prihodke na kontih stanja. Razlika je tudi v vrstah prihodkov po EKN.

Opredelitev pojmov

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer prejem denarja ali oblikovanje terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi plačila ali opustitve njihove poravnave).

Razvrščanje prihodkov

Drugi uporabniki prihodke razčlenjujejo na davčne, nedavčne in kapitalske

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar