35. Računovodsko predračunavanje ter finančni in kadrovski načrti 

Skrij povezave

Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Razlikuje se od finančnega predračunavanja, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem področju.

Posledica predračunavanja so predračuni, ki jih proračunski uporabniki običajno imenujejo kar finančni načrti. Priloga k finančnim načrtom so kadrovski načrti.

Proračunski uporabniki sestavljajo finančne načrte za zunanje in notranje namene. Posredni proračunski uporabniki, ki so določeni uporabniki, pripravijo finančne načrte po načelu denarnega toka, da zadostijo predpisom, in predračune kot finančne in druge načrte po načelu nastanka poslovnega dogodka, ki pa jih pripravijo zase za potrebe ugotavljanja uspešnosti poslovanja. Vsi preostali proračunski uporabniki pripravijo svoj finančni načrt po načelu denarnega toka.

Pred

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar