K. DAVČNA STOPNJA 

Skrij povezave
ZDDV-1: 40, 41 in priloga I
P-ZDDV-1: 45–59.d in 138.a
Direktiva o DDV: 96–130 in priloga III

V Sloveniji veljata dve davčni stopnji: splošna in nižja. Prvi, leta 1999 uveljavljeni stopnji (19 in 8 %) sta se 1. januarja 2002 zvišali na 20 in 8,5 %. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A; UL RS 46/13) je z novim 60.a členom stopnji DDV zvišal na 9,5 in 22 %.1 Tako zvišanje davčnih stopenj dovoljuje 198. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), če primanjkljaj državnega proračuna za leto 2013 oziroma 2014 preseže 3 % bruto domačega proizvoda.

Storitve in blago, ki se smejo obdavčevati z nižjo stopnjo DDV, so našteti v prilogi I k ZDDV-1, v 45. do 59.d členu P-ZDDV-1 pa je razložena pravica do njene uporabe. Seznam dobav, za katere je dovoljena uporaba nižje stopnje, se je nazadnje podaljšal leta 2010 in se zaradi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar