L. RAČUN 

Skrij povezave

Račun (faktura) je listina, s katero prodajalec obremeni kupca za prodajno vrednost dobavljenega blaga oziroma opravljene storitve. Za namene ZDDV-1 pa so računi vsi dokumenti na papirju ali v elektronski obliki, ki izpolnjujejo pogoje iz 80.a do 84.a člena tega zakona. Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spremeni prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša.

Kot računi tako veljajo tudi tele listine, če vsebujejo vse z ZDDV-1 predpisane podatke: paragonski blok, potrdilo o vplačilu, obračun, blagajniški trak, začasna situacija v gradbeništvu, vstopnica, vozovnica, interna listina, temeljnica, dobropisnica, bremenopisnica, deklaracija v carinskem postopku in pogodba.

Katere podatke mora račun vsebovati in kdaj ga je obvezno izdati, poleg ZDDV-1 urejata še ZGD-1 in Zakon o varstvu potrošnikov. Navajanje podatkov (davčne številke) na računu ureja tudi ZDavP-2 v 33. do 35. členu.

ZGD-1

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar