A.5 Prevrednotenje 

Skrij povezave

Prevrednotenje v računovodstvu je sprememba prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij kot posledica sprememb cen. Lahko je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, če organizacija uporablja model revaloriziranja ali vrednoti sredstva po pošteni vrednosti. V tem primeru se na koncu poslovnega leta ali med njim opravi prevrednotenje, in sicer (1) zaradi povečanja knjigovodske vrednosti zaradi revaloriziranja ali vrednotenja sredstev po pošteni vrednosti, ali (2) zmanjšanja knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost.

V prvem primeru gre za povečanje pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, v drugem primeru pa za zmanjšanje pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, ne da bi prišlo do njihove siceršnje spremembe zaradi pridobitve ali odtujitve naložbe. V prvem primeru se hkrati s povečanjem vrednosti sredstev prehodno povečajo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar