A.6 Amortizacija 

Skrij povezave

Zavezanci pri davčni obravnavi stroškov amortizacije izhajajo iz določb računovodskih predpisov. Poslovna amortizacija je sicer enaka davčni, dokler ne preseže najvišje davčno dopustne, ki se določi z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in dopustnih davčnih amortizacijskih stopenj. Posebne obravnave so deležna tudi amortizirljiva sredstva majhnih vrednosti, prevrednotena (revalorizirana) sredstva in sredstva, pri katerih se je ob njihovi nabavi oblikovala rezervacija.

Zavezanci pri poslovni obravnavi amortizirljivih sredstev upoštevajo različne predpise. Zasebne pravne osebe, ki računovodijo po SRS, upoštevajo SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 – Neopredmetena sredstva in SRS 6 – Naložbene nepremičnine. Tiste, ki računovodijo po MSRP, upoštevajo MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva, MRS 38 – Neopredmetena sredstva in MRS 40 – Naložbene nepremičnine. Proračunski uporabniki ter

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar