A.7 Rezervacije 

Skrij povezave

Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Praviloma se odhodki ob oblikovanju rezervacij davčno priznajo v velikosti 50 %, preostalih 50 % se prizna ob porabi ali odpravi rezervacij. Rezervacije, oblikovane po SRS ali MSRP, ki v ZDDPO-2 niso izrecno naštete, so davčno priznane v celoti. Pri bankah, borznoposredniških družbah in zavarovalnicah se rezervacije priznajo v celoti, vendar največ do velikosti, ki jo določa področni zakon.

Pri poslovni obravnavi rezervacij zavezanci upoštevajo različne predpise. Zasebne pravne osebe, ki računovodijo po SRS, upoštevajo SRS 10 – Rezervacije, tisti, ki računovodijo po MSRP, pa MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva. Proračunski uporabniki ter pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki SRS oziroma MSRP ne uporabljajo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar