B.5 Poslovodje 

Skrij povezave

Poslovodstvo v različnih pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih družb predstavljajo poslovodje pri družbah z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), družbeniki in pooblaščene tretje osebe pri družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementar in pooblaščene tretje osebe pri komanditni družbi ter uprava in upravni odbor pri delniški družbi (odslej poslovodje). Poslovodje oziroma direktorji so imenovani tudi v drugih pravnoorganizacijskih oblikah, urejenih z drugimi statusnimi predpisi (na primer v zavodih, zadrugah in društvih).

Po ZGD-1 se za poslovodstvo družbe štejejo organi ali osebe, ki so pooblaščeni, da vodijo njene posle skladno z ZGD-1 ali akti družbe (10. člen). Poslovodje so tudi korporacijski zastopniki družb, ki upravičenje za zastopanje pridobijo bodisi neposredno z zakonom (denimo osebno odgovorni družbeniki osebnih družb) bodisi z imenovanjem na to funkcijo (poslovodje v družbi z

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar