SRS 11 - Časovne razmejitve 

Skrij povezave

Za pravilno izkazovanje poslovnega izida obračunskega obdobja je treba stroške, odhodke in prihodke, ki se ne nanašajo nanj, ustrezno razmejiti v času. Tiste, ki so že nastali, a na poslovni izid še ne vplivajo, organizacija odloži v naslednja obdobja. Tiste, ki še niso nastali, a na poslovni izid že vplivajo, vračuna vnaprej. Seveda morajo biti zneski časovnih razmejitev utemeljeni in realni.

Ko organizacija odloži stroške in odhodke ali vnaprej vračuna prihodke, oblikuje aktivne časovne razmejitve, saj te postavke izkazuje v aktivi (med sredstvi) bilance stanja. Ko vnaprej vračuna stroške in odhodke ali odloži prihodke, oblikuje pasivne časovne razmejitve, saj te postavke izkazuje v pasivi (med obveznostmi do virov sredstev) bilance stanja.

Opredelitev pojmov
SRS 11: 1, 5–9 in 30

Aktivne (usredstvene) časovne razmejitve zajemajo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar