A.1 Bilanca stanja 

Skrij povezave

Bilanca stanja je eden izmed temeljnih računovodskih izkazov. Prikazuje finančni položaj organizacije. Tiste, ki poročajo po SRS, prikažejo postavke sredstev, obveznosti in kapitala v enotni shemi, kot jo določa SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poročanje.

Vsebinsko je shema enotna za vse organizacije, ki računovodijo po SRS, razlika se nanaša le na obseg poročajočih postavk. Srednje velike in velike organizacije poročajo bolj razčlenjene postavke sredstev in obveznosti bilance stanja, mikro in majhne pa bolj zgoščene. Organizacija postavke, ki niso pomembne, združi in jih ločeno ne prikazuje. Vse organizacije, ki sestavljajo računovodske izkaze po SRS, bilanco stanja prikažejo v enotni shemi.

Postavke sredstev in obveznosti v bilanci stanja organizacija deli po ročnosti med dolgoročne in kratkoročne. Med kratkoročne razvrsti tiste, za katere pričakuje, da jih bo poravnala ali morajo biti

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar