A.7 Preverjalni seznam razkritij za organizacije, katerih računovodski izkazi so revidirani 

Skrij povezave

Organizacije, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov, pripravijo pojasnila k tem izkazom. V njih razkrivajo pomembne zadeve, pomembnost pa opredelijo v svojih notranjih aktih. Nepomembnih zadev ne razkrivajo.

Tabela A.7 – 1: Pregled obveznih pojasnil po SRS k postavkam bilance stanja z razlago za organizacije, ki so zavezane k reviziji

Določba SRS RAZLAGA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1.43

Za posamezne kategorije opredmetenih osnovnih sredstev so potrebna razkritja:

a)
podlag za merjenje, uporabljenih pri ugotavljanju revalorizirane nabavne vrednosti;

b)
nabavne vrednosti oziroma revalorizirane nabavne vrednosti, nabranega amortizacijskega popravka vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve na začetku in koncu obračunskega obdobja;

c)
sprememb knjigovodske vrednosti od začetka do konca

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar