A.8 Preverjalni seznam razkritij za organizacije, katerih računovodski izkazi niso revidirani 

Skrij povezave

SRS za organizacije, ki niso zavezane k reviziji računovodskih izkazov, ne zahteva posebnih razkritij k računovodskim izkazom. Morajo pa te organizacije pripraviti druga pojasnila k računovodskim izkazom, če to od njih zahteva področna zakonodaja. Za gospodarske družbe te določbe denimo vsebuje ZGD-1, za društva ZDru-1, za zadruge ZZad in tako naprej.

Gospodarske družbe in zadruge
ZGD-1: 69/2 in 3

Gospodarske družbe morajo pripraviti tudi prilogo k izkazom, kot to določa 69/2 ZGD-1. Za zadruge veljajo enake obveznosti poročanja kot za gospodarske družbe, saj 41.a člen ZZad določa, da uporabljajo določbe, kot veljajo za gospodarske družbe, če ni določeno drugače.

ZGD-1: 69/2/1

Družba razkrije sprejete računovodske usmeritve.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar