A.9 Posebnosti letnega poročanja zasebnikov 

Skrij povezave

Samostojni podjetniki morajo Ajpesu predložiti letno poročilo za javno objavo ter statistične in druge namene v treh mesecih po koncu leta.

Podjetniki, ki davčno osnovo ugotavljajo z normiranimi odhodki, letnega poročila niso dolžni sestavljati, zato jim ga ni treba oddati Ajpesu. Tudi zasebniki, ki niso samostojni podjetniki, letnega poročila in podatkov za statistične namene in namene javne objave Ajpesu ne oddajajo. Mednje spadajo denimo odvetniki, notarji, zdravniki in zobozdravniki. Kljub temu pa so vsi ti dolžni bilanco stanja in izkaz poslovnega izida predložiti davčnemu organu kot prilogi k rednemu letnemu davčnemu obračunu za akontacijo dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Tisti samostojni podjetniki, ki ustrezajo merilom za mikro družbe, lahko računovodske izkaze sestavljajo tudi v strnjeni obliki. Srednje veliki in veliki podjetniki so dolžni pripraviti še pojasnila k

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar