A.10 Posebnosti pri poročanju zadrug 

Skrij povezave

Temeljna pravila poslovanja zadrug in tudi sestavljanje letnega poročila predpisuje ZZad. Če s tem ali drugim zakonom ni določeno drugače, se za vodenje poslovnih knjig, sestavitev letnega poročila ter dolžnosti revidiranja, javne objave letnega poročila in predložitve podatkov iz letnega poročila za državno statistiko smiselno uporabljajo določbe ZGD-1. Podrobnejša pravila v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in sestavitvijo letnega poročila zadrug so urejena s posebnim slovenskim računovodskim standardom SRS 31 – Računovodske rešitve v zadrugah.

Zadruge poročajo enako kot gospodarske družbe, razen posebnosti, predpisanih z zakonom in SRS 31. Za potrebe računovodskega poročanja se z uporabo istih meril in na enak način kot gospodarske družbe razvrščajo na mikro, majhne, srednje velike in velike zadruge. Zato je od njihove velikosti odvisen tudi obseg poročanja.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar