A.15 Poslovno poročilo 

Skrij povezave

Sestavni del letnega poročila gospodarskih družb, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov, je poslovno poročilo. V njem družba prikaže razvoj in izide poslovanja za leto, za katero poroča. Za druge organizacije področni zakoni običajno le določajo obvezo sestavitve poslovnega poročila, a običajno ne določajo njegove vsebine.

Letno poročilo mora biti sestavljeno tako, da ima vrednost za bralca. Biti mora pregledno, pojasnila k poročilu pa jasna in razumljiva. Raziskave med bralci letnih poročil na mednarodni ravni kažejo, da prepodrobna pojasnila ne povečujejo informacijske vrednosti. Predolga poročila s preveč podrobnim navajanjem podatkov bralca lahko zavedejo, saj odvračajo pozornost od pomembnih informacij in zamegljujejo celotno sliko poslovanja.

Oblika računovodskega dela letnega poročila in pojasnil, ki jih organizacije pripravljajo, je predpisana in natančno opredeljena. To zagotavlja,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar