B.1 Bilanca stanja 

Skrij povezave

Končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev določeni in drugi uporabniki prikažejo v bilanci stanja. Podatki, ki so podlaga za njeno sestavitev, pa morajo biti pravilni in resnični, kar uporabniki zagotovijo tudi s popisom. Tako določeni kot drugi uporabniki stanje sredstev in obveznosti izkazujejo po načelu poslovnega dogodka, do manjših razlik prihaja pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk.

Pregled računovodskih postavk v bilanci stanja
ZR: 28
Pravilnik o sestavljanju: 7 in 8
Pravilnik o razčlenjevanju: 7–13, 16 in 19

Obrazec Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in preteklo obračunsko leto na dan 31. decembra. V stolpec 4 določeni in drugi uporabniki (odslej uporabniki) vpisujejo knjigovodske podatke za tekoče leto. Upoštevajo skupine, podskupine in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar