B.2 Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 

Skrij povezave

Temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov je izkaz prihodkov in odhodkov. Pripravijo ga po načelu denarnega toka v obračunskem letu, pri čemer morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno.

Pregled računovodskih postavk
ZR: 28
Pravilnik o sestavljanju: 9, 10, 18 in 19
Pravilnik o razčlenjevanju: 3, 5 in 6

Obrazec Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih. V stolpec 4 drugi uporabniki vpisujejo knjigovodske podatke za tekoče leto, pri čemer upoštevajo skupine kontov, navedene v stolpcu 1 in opredeljene v stolpcu 2. V stolpcu 3 so oznake za avtomatsko obdelovanje podatkov (AOP). V stolpec 5 vpišejo knjigovodske podatke za preteklo leto. Drugi uporabniki podatke o prihodkih in odhodkih v obrazcu izkazujejo v evrih brez centov.

K temu izkazu spadata

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar