B.4 Priloge in pojasnila k bilanci stanja 

Skrij povezave

Obvezni prilogi k bilanci stanja sta obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Ti preglednici spadata med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja. Uporabniki pa jima dodajo še krajša opisna pojasnila, med katera spadajo informacije o uporabljenih metodah vrednotenja posameznih postavk v bilanci stanja in druge računovodske informacije, za katere ocenijo, da so pomembne za ustrezno razkritje postavk bilance stanja.

Priloge k bilanci stanja
ZR: 21
Pravilnik o sestavljanju: 7, 16 in 17

Omenjeni prilogi k bilanci stanja izpolnjujejo vsi uporabniki. Obrazec vsebuje prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra obračunskega leta. Vrednosti se vpisujejo v evrih, brez centov.

Stanje in gibanje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar