B.5 Priloge in pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 

Skrij povezave

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom in računovodske informacije, za katere drugi uporabniki ocenijo, da so pomembne za ustrezno razkritje postavk izkaza prihodkov in odhodkov.

Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ZR: 21
Pravilnik o sestavljanju: 10 in 18–20
Pravilnik o razčlenjevanju: 14, 15 in 18

Obvezne priloge k temu izkazu so

  • izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
  • izkaz računa financiranja in
  • izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Ta izkaz vsebuje podatke o prejetih vračilih danih posojil in prodaji kapitalskih deležev ter danih posojilih in povečanju kapitalskih deležev, evidentiranih na kontih skupin 75 in 44.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar