B.7 Druga računovodska pojasnila 

Skrij povezave

Sestavni del računovodskega poročila so tudi druga računovodska pojasnila. Poleg tega pa morajo nekateri neposredni proračunski uporabniki pripraviti še zaključni račun proračuna.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil določa, katera pojasnila in razkritja mora vsebovati računovodsko poročilo. Ta razkritja sicer zadevajo skoraj vsa področja, ki jih obravnavajo računovodski izkazi. Mednje pa spadajo tudi druge računovodske informacije, za katere uporabniki presodijo, da so pomembne za razkritje postavk oziroma podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k njima. Vsekakor je primerno, da uporabniki z notranjimi akti opredelijo vsebino in obseg razkritij v računovodskih izkazih.

Pregled obveznih pojasnil
ZR: 28
Pravilnik o sestavljanju: 26

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar