C.3 Zmanjšanje odhodkov v obračunu DDPO 

Skrij povezave

V obračunu DDPO zavezanci izkažejo odhodke, ki jih ugotovijo po računovodskih pravilih. Odhodke iz izkaza poslovnega izida vpišejo v zaporedno številko 5 (odhodki). Vendar morajo nekatere odhodke tudi zmanjšati, ker niso davčno priznani ali pa so le delno priznani. Tak primer so presežni odhodki pri poslovanju s povezanimi osebami ali nepriznani odhodki pri nekaterih prevrednotenjih. Pri izkazovanju odhodkov pa tudi drugih kategorij je treba upoštevati pravilo o njihovem izkazovanju po načelu materialne resnice (po ekonomski vsebini).

Odhodki po računovodskih predpisih
ZDDPO-2: 12–67.m in 70–74
ZDavP-2: 354–358, 370, 371, 372 in 376

5 Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih. Zavezanci prikažejo odhodke, ki so v izkazu poslovnega izida ugotovljeni v skladu z računovodskimi standardi oziroma ZR.

Podatek vpišejo tudi normiranci,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar