B.3 Vir dohodka 

Skrij povezave

Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu. Davčno leto je enako koledarskemu. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali kako drugače dan na razpolago fizični osebi.

Dohodki rezidentov so obdavčeni ne glede na to, ali imajo vir v Sloveniji ali v tujini. Rezidenti morajo dohodke z virom v tujini napovedati sami. Dohodki nerezidentov pa so lahko obdavčeni samo, če imajo vir v Sloveniji.

Dohodek ima vir v Sloveniji, če mu je mogoče določiti vir dohodka v Sloveniji v skladu s členi od 8 do 14 ZDoh-2. Slovenski vir je določen naslednjim dohodkom:

  • dohodek iz zaposlitve in iz opravljanja storitev,
  • dohodek, ki ga je izplačal rezident ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji,
  • dohodek iz opravljanja dejavnosti,
  • dohodek

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar