Splošni pogoji poslovanja Priročniki Zveze RFR

Veljavnost od maj 2019

 

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji poslovanja Priročniki Zveze RFR Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: »Zveza RFR«) opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi prodajne oziroma naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup Priročnika(ov) Zveze RFR (v nadaljevanju: »Splošni pogoji poslovanja«).

1.2 Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake prodajne oziroma naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za nakup Priročnika(ov). Kupec oziroma naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene prodajno oziroma naročniško pogodbo za nakup Priročnika(ov) (v nadaljevanju: »Naročnik«).

1.3 Določila Splošnih pogojev poslovanja predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo prodajno oziroma naročniško pogodbo sklenjeno med Naročnikom in Zvezo RFR za nakup Priročnika(ov) Zveze RFR in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

 

2. Narava Splošnih pogojev poslovanja

2.1 S Splošnimi pogoji poslovanja Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi (i) s sklenitvijo prodajne pogodbe za nakup tiskanega izvoda Priročnika(ov) oziroma v zvezi (ii) s sklenitvijo naročniške pogodbe za nakup tiskanega in dostop do elektronskega izvoda Priročnika(ov) prek internetnega portala Zveze RFR ter dopolnjuje posebne dogovore oziroma prodajno oziroma naročniško pogodbo sklenjeno med Zvezo RFR in Naročnikom v zvezi z nakupom Priročnika(ov).

2.2 Splošni pogoji poslovanja zavezujejo Zvezo RFR in Naročnika tako kot posebni dogovori oziroma prodajna ali naročniška pogodba sklenjena med Zvezo RFR in Naročnikom za nakup Priročnika(ov).

 

3. Prodajna pogodba oziroma Naročniška pogodba

3.1 Zveza RFR in Naročnik skleneta (i) prodajno pogodbo za nakup tiskanega izvoda Priročnika (v nadaljevanju: »Prodajna pogodba«) oziroma (ii) naročniško pogodbo za nakup tiskanega in dostop do elektronskega izvoda Priročnika prek spletnega mesta www.zvezaRFR.si in www.prirocnikirfr.si/prva (v nadaljevanju: »Naročniška pogodba«) v trenutku, ko Naročnik potrdi naročilo na enemu izmed navedenih spletnih mest. Od trenutka sklenitve Prodajne pogodbe oziroma Naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za Naročnika. Naročniško razmerje za nakup tiskanega in dostop do elektronskega izvoda Priročnika nastane s sklenitvijo Naročniške pogodbe (v nadaljevanju: »Naročniško razmerje«).

3.2 V primeru sklenitve Naročniške pogodbe Naročnik prejme s strani Zveze RFR (i) tiskani izvod Priročnika, ki ga Zveza RFR občasno posodablja in (ii) možnost dostopa do elektronska izvoda Priročnika prek spletnega mesta www.prirocnikirfr.si, ki ga Zveza RFR redno posodablja. V primeru posodobitve tiskane verzije Priročnika Zveza RFR Naročniku, ki ima sklenjeno veljavno Naročniško razmerje, posreduje novo posodobljeno tiskano verzijo Priročnika.

3.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 10. točke Splošnih pogojev poslovanja.

 

4. Cena oziroma Naročnina

4.1 V primeru sklenitve Prodajne pogodbe je Naročnik dolžan plačati ceno (v nadaljevanju: »Cena«) oziroma v primeru sklenitve Naročniške pogodbe naročnino (v nadaljevanju: »Naročnina«) za nakup Priročnika(ov) na podlagi izstavljenega računa oziroma predračuna. V primeru sklenitve Naročniške pogodbe je Naročnik dolžan plačati naročnino vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju: »Plačilno obdobje«). Prvo Plačilno obdobje traja 12 mesecev od dne sklenitve Naročniške pogodbe.

4.2 Cena tiskanega izvoda Priročnika oziroma Naročnina za Naročniško razmerje je objavljena na spletnih mestih www.zveza.si in www.prirocnikirfr.si/prva in velja enako za vse Naročnike. Vse Cene in Naročnine veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

4.3 V primeru spremembe višine Naročnine bodo Naročniki o tem obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene Naročnine veljajo oziroma se obračunajo od dne objave vsakokratne spremembe Naročnin. V kolikor pride do spremembe Naročnine med Plačilnim obdobjem posameznega Naročnika se nova Naročnina takšnemu Naročniku začne obračunavati z začetkom naslednjega plačilnega obdobja tega Naročnika.

4.4 Višina Cene in Naročnine je objavljena na spletnih mestih www.zvezarfr.si in www.prirocnikirfr.si/prva brez in z DDV.

4.5 Vse naročnine, sklenjene po 1. 10. 2021 se sklenejo za obdobje 24 mesecev. Naročniška pogodba med Zvezo RFR in Naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob sporazumni prekinitvi naročniškega razmerja zaračuna razliko do tiskane verzije priročnika oziroma priročnikov.

 

5. Način plačila in plačilni pogoji

5.1 Plačilo Cene v primeru Prodajne pogodbe in Naročnine v primeru Naročniške pogodbe je mogoče na naslednja načina:

  • Plačilo po predračunu: Po oddanem naročilu Naročnik prejme s strani Zveze RFR predračun za plačilo na svoj elektronski naslov ali po pošti. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da Naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR pošlje Naročniku po pošti tudi izvirnik računa.
  • Plačilo po računu: Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega Plačilnega obdobja Naročnik prejme račun na svoj elektronski naslov ali po pošti. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da Naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR pošlje Naročniku po pošti tudi izvirnik računa.

5.2 Zveza RFR ni dolžna dostaviti Naročniku tiskanega izvoda oziroma omogočiti dostopa do elektronskega izvoda Priročnika(ov) v kolikor Naročnik ne poravna vseh zapadlih obveznosti do Zveze RFR.

 

6. Stvarne napake

V primeru, da tiskani izvod Priročnika ne bi imel dogovorjenih lastnosti oziroma bi imel kakršnokoli napako ali poškodbo v tisku, lahko Naročnik v roku 15 dni od dne prejema takšnega izvoda Priročnika vrne izvod Priročnika Zvezi RFR osebno ali po pošti. Zveza RFR bo v primeru ugotovljene napake na izvodu Priročnika Naročniku v najkrajšem možnem času dostavila nov izvod Priročnika.

 

7. Stroški dostave

Stroške dostave tiskanega izvoda Priročnika Naročniku v celoti nosi Zveza RFR.

 

8. Varovanje osebnih podatkov Naročnikov

8.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete osebne podatke Naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

8.2 V primeru, da je Naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke Naročnika skladno s predmetno izjavo.

8.3 V primeru, da Naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja Prodajne pogodbe oziroma Naročniške pogodbe.

 

9. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice, predvsem vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na Priročnikih, njihovih vsebinah ter podobah so izključna in časovno ter prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini-1 in drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem vendar ne izključno pravica do razmnoževanja in distribucije. Brez predhodnega pisnega soglasja Zveze RFR je prepovedana vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje in drugačno razširjanje v kakršnikoli obliki.

 

10. Prenehanje Naročniške pogodbe

10.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in Naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha na podlagi pisno sklenjenega sporazuma. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob sporazumni prekinitvi naročniškega razmerja zaračuna razliko do tiskane verzije priročnika oziroma priročnikov. 

10.2 Zveza RFR ali Naročnik lahko pisno odstopita od Naročniške pogodbe, pri čemer Naročniška pogodba preneha z zadnjim dnem posameznega Plačilnega obdobja, v kolikor Zveza RFR ali Naročnik podata pisno odpoved Naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 23. meseca tega Plačilnega obdobja. V kolikor Zveza RFR ali Naročnik ne podata pisne odpovedi Naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 23. meseca tega Plačilnega obdobja se odpovedni rok izteče z zadnjim dnem naslednjega Plačilnega Obdobja (primer: v kolikor želi pogodbena stranka prenehanje Naročniške pogodbe za katero velja Plačilno obdobje od dne 01.05.leto do dne 30.04.leto+2, lahko Naročniška pogodba preneha zgolj z dnem 30.04. leto+2 določenega koledarskega leta, v kolikor poda pisno odpoved najkasneje do dne 31.03.leto+2 tega koledarskega leta).

10.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od Naročniške pogodbe nemudoma pisno odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

10.4 Naročnik lahko nemudoma pisno odstopi od Naročniške pogodbe kadar obstojijo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

  • Zveza RFR ne dostavi tiskanega izvoda priročnika in/ali ne omogoča dostopa do elektronske verzije Priročnika prek internetnega portala Zveze RFR skladno s sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji poslovanja;
  • Zveza RFR preneha izdajati Priročnik;
  • Zveza RFR spremeni Naročnino za več kot 15%, pri čemer se primerja sprememba nove Naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno Naročnino;
  • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene Naročniške pogodbe oziroma določila predmetnih Splošnih pogojev poslovanja.

10.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od Naročniške pogodbe kadar obstojijo krivdni razlogi na strani Naročnika, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

  • Naročnik ne plača Naročnine skladno s sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji poslovanja;
  • Naročnik kako drugače krši določila sklenjene Naročniške oziroma določila predmetnih Splošnih pogojev poslovanja.

10.6 Zveza RFR ali Naročnik lahko odpovesta Naročniško pogodbo tako, da posredujeta pisno odpoved Naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.

 

11. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

12. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS

Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja. Vse spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja in čistopis Splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na spletnem mestu www.prirocnikirfr.si.

 

13. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve, kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v teh Splošnih pogojih poslovanja ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih pogojih poslovanja kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja takšne določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh Splošnih pogojih poslovanja, bo takšno določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu strank pogodbe v času njene sklenitve, če se stranke pogodbe ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 

14. Končna določila

14.1 Potrditev Splošnih pogojev poslovanja

Naročnik ob sklenitvi Prodajne pogodbe oziroma Naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

14.2 Vročitev in sprememba podatkov

Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je Naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi Prodajne pogodbe oziroma Naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov pomembnih za sklenjeno Prodajno pogodbo oziroma Naročniško pogodbo mora Naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki v roku 15 dni od dne nastanka takšne spremembe.

14.3 Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na internetni strani www.prirocnikirfr.si.

Komentar