Poleg temeljnega Zakona o računovodstvu vsebuje pravila za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov, pravila za sestavljanje letnih poročil, način in roke usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu ter način in stopnje odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, enotni kontni načrt za določene in druge uporabnike in še marsikaj. Vse to spremljajo pojasnila strokovnjakov Zveze RFR. Računovodske predpise za javni sektor dopolnjujejo še SRS (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja.

Avtorici: mag. Milenka Čižman, Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar