Priloga − Zgledi knjiženj in računovodskih izkazov 

Ni povezav

V zgledih prikazujemo pregled poslovnih dogodkov in knjiženja za leto 2017, pojasnila nekaterih oznak za AOP, obrazce računovodskih izkazov in obračun davka od dohodkov pravnih oseb. V obrazcih računovodskih izkazov podatki za preteklo leto niso izkazani. Vsi podatki so evrih.

Določeni uporabniki
Pojasnila nekaterih oznak za AOP v računovodskih izkazih
1. Bilanca stanja

V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2017. Razporejeni so po skupinah kontov oziroma

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar