Ljubljana, februar 2022

35. Računovodsko predračunavanje ter finančni in kadrovski načrti

Poglavje o računovodskem predračunavanju ter finančnih in kadrovskih načrtih je bilo posodobljeno glede na spremembe predpisov.

Ljubljana, maj 2021

15. Prihodki

SRS 15 (2019) je prinesel nekatere spremembe, ki jih je treba upoštevati pri začetnem pripoznavanju prihodkov v javnem sektorju, zato smo popravili razlage začetnega pripoznanja prihodkov, dodani pa so tudi nekateri novi zgledi. Določeni uporabniki pripoznajo prihodke v skladu s SRS 15 po načelu nastanka poslovnega dogodka. Drugi uporabniki pa jih pripoznajo ob nastanku kot neplačane prihodke in ob plačilu ali drugi poravnavi kot prihodke. Do spremembe SRS 15 je veljalo, da se prihodki pripoznajo, ko se na kupca prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz blaga ali storitve. Zdaj se prihodki pripoznajo, ko se izpolni (ali izpolnjuje) pogodbena obveza, to pa se stori s prenosom blaga ali storitve na kupca. Ključen je trenutek, ko kupec pridobi obvladovanje. Prav tako se je do spremembe SRS 15 uporabljalo splošno pravilo, po katerem so uporabniki prihodke pripoznavali v velikosti zaračunanih zneskov. Po spremembi SRS 15 ni nujno, da bo prihodek enak zaračunanemu znesku na računu. Kot prihodek je namreč treba upoštevati nadomestilo, ki je pričakovani ocenjeni znesek glede na to, ali uporabniki kupcu dajejo obljube manjšega plačila ob izpolnitvi določenih pogojev.

1. izdaja
Komentar