B.4 Dohodki iz delovnega razmerja 

Skrij povezave

Pri obravnavi dajatev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju morajo delodajalci, ki so praviloma tudi izplačevalci dohodkov, upoštevati zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, dohodnino in prispevke za socialno varnost.

Po računovodskem razumevanju stroškov dela, ki je nekoliko drugačno kot davčno, so dohodki delavcev vse oblike zaslužkov, drugi prejemki in plačila za poslovno uspešnost iz poslovnega izida ter vsa redna plačila in nagrade. Dohodki iz delovnega razmerja pripadajo delavcem med njihovim službovanjem ali po njegovem koncu. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač in sorodne postavke, po koncu njihovega službovanja pa so v glavnem odpravnine in morebitna druga plačila, ki izvirajo iz prvotne zaposlitve. Med stroške dela ne spadajo plačila na drugih pogodbenih podlagah, kot so podjemne in avtorske pogodbe.

[ → Več o tem lahko preberete v poglavjih B.7

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar