A.4 Splošno o davčni osnovi in davčnem obdobju 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2020

Odhodki zavezanca, ki plačuje davek na dohodek iz dejavnosti oziroma davek od dohodka pravnih oseb, so davčno avtomatično priznani v velikosti 80 % vseh prihodkov, vendar ne več kot 40.000 oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev. Tako je davčna osnova pri normirancih enaka 20 % prihodkov, vendar se odhodki v nobenem primeru ne priznajo v znesku, večjem od 40.000 oziroma 80.000 EUR.

Rezidenti in nerezidenti za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali prek nje v Sloveniji plačujejo davek od dohodka, ugotovljenega v davčnem obdobju, ki je praviloma koledarsko leto. Davčna osnova je običajno dobiček, ki izhaja iz poslovnega dobička, vanjo se vštevajo prihodki in odhodki, določeni po ZDDPO-2. Davčna osnova nerezidentov se

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar