A.8 Nepridobitna dejavnost 

Skrij povezave

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki, ki jih po vrstah določa poseben pravilnik o dejavnosti. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne vštevajo.

Zavezanci za obračun DDPO

Pravne osebe domačega in tujega prava so zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb. Izjema so RS in samoupravne lokalne skupnosti, če ni z zakonom določeno drugače.1 Po omenjeni določbi zavezanci torej niso organi in organizacije na državni ali lokalni ravni, razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov. ZZZS in ZPIZ sta namreč javna zavoda, javni skladi pa ne spadajo med organe in organizacije državne ali

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar