B.16 Obresti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2022

Davčna stopnja, s katero so obdavčene obresti, se je znižala s 27,5 % na 25 %. Sprememba je začela veljati 22. marca 2022, a se uporablja že od 1. januarja 2022.

Obresti, ki jih ZDoh-2 razvršča med dohodke iz kapitala, so praviloma obdavčene po stopnji 25 %1. Izjema velja za obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU. Te se do skupnega letnega zneska 1.000 EUR ne vštevajo v davčno osnovo.

Prav tako se dohodnina ne plača od zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne ali upravne odločbe. Za zamudne obresti se štejejo tudi tiste, ki so izplačane na podlagi sodne ali zunajsodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank. Vendar ne smejo presegati zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar