B.8 Avtorske pogodbe 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi spremenjenega poročanja na obrazcu REK-O. Druge spremembe so zaradi novejše sodne prakse. Opravljene so bile še druge vsebinske in redakcijske spremembe zaradi razvoja davčne prakse.

Pogodba o prenosu avtorskih pravic oziroma avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Z njo se avtor zaveže ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Avtor je fizična oseba, ki je delo ustvarila, če je avtorjev več, pa so soavtorji.

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Mednje sodijo zlasti

  • govorjena dela, na primer govori, pridige, predavanja;
  • pisana dela, na primer leposlovna dela, članki, priročniki, študije in računalniški programi;
  • glasbena dela z

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar