A.5 Izkaz denarnih tokov 

Skrij povezave

Izkaz denarnih tokov je eden od temeljnih računovodskih izkazov. Sestavljajo ga srednje in velike organizacije. V njem prikažejo spremembe denarnih sredstev v obdobju. Izkaz pojasnjuje spremembe med začetnim in končnim stanjem denarnih sredstev (in denarnih ustreznikov), ki jih organizacija prikazuje v bilanci stanja. Vsebinsko pa prikaže, kako oziroma od kod organizacija denarna sredstva pridobiva in kako jih porablja. Izkaz denarnega toka skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida kaže na povezavo med uspešnostjo organizacije, to je dobičkonosnostjo, finančno stabilnostjo in likvidnostjo oziroma solventnostjo organizacije.

Izkaz denarnih tokov je edini računovodski izkaz, na katerega uporaba različnih računovodskih usmeritev pri enakih poslih in drugih poslovnih dogodkih ne vpliva. Izkaz poslovnega izida kaže uspešnost poslovanja organizacije kot razliko med doseženimi prihodki in odhodki.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar