D.5 Sprememba davčne osnove v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave

Zavezanci morajo v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti vpisati tudi zneske, ki so posledica spremembe davčne osnove zaradi 1) sprememb računovodskih usmeritev, 2) popravkov napak in 3) prevrednotenj. Vse to storijo v zvezi z dogodki, ki jih na pasivni strani izkažejo na kapitalskih postavkah (denimo na kontu rezerv zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti ali na kontu prenesenega poslovnega izida), in ne med prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida. Hkrati pa morajo biti te postavke povezane z obdavčenimi (po vsebini ustrezajo obdavčljivim prihodkom) oziroma davčno priznanimi (po vsebini ustrezajo davčno priznanim odhodkom) postavkami. Tem postavkam so namenjene številke pod zaporedno številko 11 obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Povečanje ali zmanjšanje davčne osnove v določenih primerih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar