B.10 Premoženjska bilanca 

Skrij povezave

Po oddaji letnih poročil proračunski uporabniki pripravijo premoženjsko bilanco. Ta zajema vse kategorije premoženja bilance stanja oziroma poslovnih knjig, pri čemer se medsebojne terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki pobotajo.

Za razliko od preostalih poročil premoženjsko bilanco opredeljuje že Ustava Republike Slovenije (146. člen). Njeno pripravo opredeljuje zakon, ki ureja javne finance, njeno predložitev pa tudi letni zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (66. člen ZIPRS2122). Podrobnejša pravila glede priprave in metodologije pobota so zajeta v posebnem pravilniku, ki opredeljuje pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

Celoten postopek priprave premoženjske bilance poteka v Ajpesovem spletnem portalu (3. člen pravilnika o premoženjski bilanci). Ker gre za poročilo, v katerem je zaradi pravilnosti pobota potreben bolj podroben analitičen vnos

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar