Seznam virov in literature 

Ni povezav

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; UL RS 21/13 ... 119/21 – ZČmlS-A).

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2; UL RS 13/11-UPB4 ... 203/20 – ZIUPOPDVE).

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2; UL RS 117/06 ... 172/21).

Zakon o dohodnini (ZDoh-2; UL RS 13/11-UPB7 ... 66/19).

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; UL RS 13/11-UPB3 ... 72/19).

Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD; UL RS 117/06 in 36/16 – odl. US).

Zakon o društvih (ZDru-1; UL RS 64/11-UPB1 in 21/18-ZNOrg).

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP; UL RS 13/14-UPB8 ... 85/20 – odl. US).

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1; UL RS 65/09-UPB3 ... 18/21).

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; UL RS 49/20 ... 15/21 – ZDUOP).

Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO; UL RS 108/02 in 61/06 –

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar