Ljubljana, januar 2024

3. Obvezne kadrovske evidence

S 1. januarjem 2024 se obdobje izplačevanja nadomestila plače za bolniško odsotnost v breme delodajalca in samostojnega zavezanca ponovno podaljšuje na 30 delovnih dni, kar je posledica sprejetja Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). Ureditev velja za začasno zadržanost od dela za čas od 1. januarja 2024, ne glede na to, kdaj se je ta zadržanost od dela začela.

5. Plačilo za delo

ZDR-1D po novem določa, da lahko delodajalec zadrži ne samo izplačevanje plače, ampak tudi povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke. S 1. januarjem 2024 ni več dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zato morajo delavci plačati tudi obvezni zdravstveni prispevek. V ta namen so popravljene postavke glede plačila prispevkov, ki bremenijo delavca pri obračunu minimalne plače.

6. Nadomestila plače

S 1. januarjem 2024 se obdobje izplačevanja nadomestila plače za bolniško odsotnost v breme delodajalca in samostojnega zavezanca ponovno podaljšuje na 30 delovnih dni, kar je posledica sprejetja Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). Ureditev velja za začasno zadržanost od dela za čas od 1. januarja 2024, ne glede na to, kdaj se je ta zadržanost od dela začela.

Ljubljana, december 2023

4. Pogodba o zaposlitvi

ZDR-1D določa eno novo obvezno sestavino pogodbe o zaposlitvi (določbo o usposabljanju), eno pa opredeljuje na novo (določbo o dodatkih). Določa tudi novi obvezni sestavini pri pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. Po novem lahko pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom sklenejo tudi oskrbovalci, delavci, žrtve nasilja v družini in starši otrok do osmega leta starosti. Delavci lahko predlagajo tudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela na domu in zaradi predvidljivejše in varnejše zaposlitve.

5. Plačilo za delo

ZDR-1D po novem določa, da lahko delodajalec zadrži ne samo izplačevanje plače, ampak tudi povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke.

8. Letni dopust

Po ZDR-1D imajo pravico do neplačane odsotnosti oskrbovalci, do plačane pa delavci, ki so žrtve nasilja v družini. Podaljšuje se tudi daljše obdobje za prenos letnega dopusta za tri mesece.

12. Delovni čas

ZDR-1D delodajalcem nalaga, da morajo do 16. novembra 2024 sprejeti ukrepe za pravico do odklopa.

16. Delavci, ki so varovani pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

ZDR-1D določa nov dan prenehanja delovnega razmerja, ko je delavec ob poteku odpovednega roka bolniško odsoten. Podaljšuje pa tudi zadržanje učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev in povečuje nadomestilo plače.

18. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

ZDR-1D skrajšuje obdobje veljavnosti pisnega opozorila pred krivdno odpovejo in določa nov postopek po vročitvi pisnega opozorila delavcu.

19. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Zaradi ZDR-1D sta redefinirana dva odpovedna razloga, kadar pogodbo o zaposlitvi odpoveduje delavec.

1. izdaja
Komentar