11. Solidarnostna pomoč 

Skrij povezave

Nepredvidljivi dogodki, kot so bolezni ali naravne nesreče, neredko prizadenejo delavce ali njihove bližnje. V takih primerih jim delodajalec lahko izplača solidarnostno pomoč. Pri zasebnikih izplačilo solidarnostne pomoči ni zakonsko obvezno, razen če je določeno v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi ali internem aktu.

Delavec ali drug prejemnik, ki bi želel prejeti solidarnostno pomoč, mora na delodajalca nasloviti vlogo z vsemi dokazili. Delodajalec je ne izplačuje avtomatično, saj ne more biti seznanjen z vsemi okoliščinami. Kjer predložitev dokazil ni mogoča, po mnenju Zveze RFR zadostuje tudi izjava delavca ali drugega upravičenca. Če delodajalec delavcu ali tretji osebi vloge ne odobri, je prav, da mu zavrnitev pisno obrazloži.

ZDR-1 solidarnostne pomoči ne ureja. Zato je to vsebina, ki je lahko urejena v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi ali

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar