B.8 Avtorske pogodbe 

Skrij povezave

Pogodba o prenosu avtorskih pravic oziroma avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Z njo se avtor zaveže ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Avtor je fizična oseba, ki je delo ustvarila, če je avtorjev več, pa so soavtorji.

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Mednje sodijo zlasti

  • govorjena dela, na primer govori, pridige, predavanja;
  • pisana dela, na primer leposlovna dela, članki, priročniki, študije in računalniški programi;
  • glasbena dela z besedilom ali brez njega;
  • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
  • koreografska in pantomimska dela;
  • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
  • avdiovizualna dela;
  • likovna dela, na primer slike, grafike in kipi;
  • arhitekturna

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar