C.15 Dohodki iz zaposlitve 

Ni povezav
15. člen ARTICLE 15
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE INCOME FROM EMPLOYMENT
1. V skladu z določbami 16., 18. in 19. člena se plače, mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen pri zaposlitvi v drugi državi pogodbenici. Pri taki zaposlitvi se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo v tej drugi državi. 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State
2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga dobi rezident države pogodbenice pri zaposlitvi v drugi državi pogodbenici, obdavči samo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar