D.11 Poročanje o transakcijah s povezanimi osebami 

Ni povezav

Zavezanci morajo ob zaključku davčnega obdobja izpolniti obrazec Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obrazec DDPO) v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca in predložiti tudi priloge, ki so njegov sestavni del. Obveznost predložitve, vsebino in predlaganje davčnega obračuna določajo 297., 307., 355. in 356. do 369. člen ZDavP-2, obrazec, metodologijo in priloge pa določa pravilnik o obračunu DDPO.1

Zavezanci morajo na prvi strani obrazca DDPO, ki ga lahko najdete v prilogi tega priročnika, razkriti oziroma obkrožiti tudi določene podatke v zvezi s poslovanjem med povezanimi osebami, ki davčnemu organu omogočajo vpogled v vsebino njihovega poslovanja.

V drugem razdelku morajo opredeliti (obkrožiti da), ali oddaja obračun

  • zavezanec rezident, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali
  • zavezanec rezident, ki ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji, ali
  • zavezanec nerezident za

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar