A.5 Prevrednotenje 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2022

Poglavje se je spremenilo zaradi spremembe pri davčnem priznavanju odpisa terjatev za davčne namene. Od leta 2022 velja, da je odpis terjatev za davčne namene priznan že takrat, ko je terjatev priznana v postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku.

Prevrednotenje v računovodstvu je sprememba prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij kot posledica sprememb cen. Lahko je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, če organizacija uporablja model revaloriziranja ali vrednoti sredstva po pošteni vrednosti. V tem primeru se na koncu poslovnega leta ali med njim opravi prevrednotenje, in sicer (1) zaradi povečanja knjigovodske vrednosti zaradi revaloriziranja ali vrednotenja sredstev po pošteni vrednosti, ali (2) zmanjšanja knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost.

V prvem primeru gre za povečanje pričakovanih prihodnjih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar