B.8 Avtorske pogodbe 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe pri obračunu dajatev od dohodkov prejemnikov avtorskih honorarjev. Osnova za obračun prispevkov od izplačanih dohodkov iz drugih pravnih razmerij je dohodek (vključno s povračili stroškov), zmanjšan za 10 % normiranih stroškov. Zato se spreminjajo zgledi obdavčitve, kjer ima ta sprememba vpliv.

Pogodba o prenosu avtorskih pravic oziroma avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Z njo se avtor zaveže ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Avtor je fizična oseba, ki je delo ustvarila, če je avtorjev več, pa so soavtorji.

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Mednje sodijo zlasti

  • govorjena dela, na primer govori, pridige,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar