A.11 Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij 

Skrij povezave

Društvo in invalidska organizacija (v nadaljevanju društvo) pripravita računovodske izkaze na enotnih shemah, kot veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS. Zaradi pravnoorganizacijske oblike, v kateri je društvo ustanovljeno, pa veljajo določene posebnosti pri poročanju nekaterih postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Tako denimo SRS 33.2 v zvezi s poročanjem v bilanci stanja določa, da organizacija prikaže najmanj postavke, ki jih SRS 20 določa za majhne organizacije. Zaradi posebnosti poslovanja društev, ki nimajo kapitala, te organizacije pri obveznostih do virov sredstev pod točko A – Sklad izkazujejo tele postavke: I. Društveni sklad, II. Revalorizacijske rezerve in III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Standardi posebnosti urejajo torej le računovodske rešitve za tista področja, ki so drugačna zaradi pravnoorganizacijske oblike poročajoče organizacije.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar