A.12 Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava 

Skrij povezave

Nepridobitna organizacija – pravna oseba zasebnega prava pripravi računovodske izkaze na enotnih shemah, kot veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS. Zaradi pravnoorganizacijske oblike, v kateri je ta ustanovljena, pa veljajo določene posebnosti pri poročanju nekaterih postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Tako denimo SRS 34.1 v zvezi s poročanjem v bilanci stanja določa, da nepridobitna organizacija prikaže najmanj postavke, ki jih zahteva SRS 20. Ker pa te organizacije zaradi pravnoorganizacijske oblike, v kateri poslujejo, nimajo kapitala, pri obveznostih do virov sredstev pod točko A – Lastni viri izkazujejo tele postavke: I. Ustanovitveni sklad, II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti in III. Preneseni čisti poslovni izid ter IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta.

Nepridobitne organizacije vodijo poslovne knjige skladno z Zakonom o računovodstvu (ZR)

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar